Cateringove zaoizeni v nimeini

Pokud jste majitelem nìjakého prodejního nebo stravovacího zaøízení, víte velmi dobøe, ¾e rychlost obsluhy èlovìka je nápojem nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které musíte splnit. Mo¾ná jste v¹ak nikdy nepochytili, ¾e rozhodujícím nápadem pro tento aspekt není jen rychlost pøípravy objednávky, ale také samotné zavedení objednávky do stylu a uvedení do pokladny.

https://w-tox24.eu/cz/Welltox - Objevte nejlep¹í zpùsob, jak zabarvit!

Pokud tedy vá¹ byt existuje ve standardním nebo v nìkolika pokroèilých nebo zastaralých pokladnách, poslední prvek výraznì prodlu¾uje dobu zákaznického servisu, který pøímo odkládá jeho spokojenost, a jeho vadu se slu¾bami, které nabízíte!Na¹tìstí na trhu existuje více a více zaøízení a stravovací prùmysl mù¾e vyu¾ít i mnoho technologicky vyvíjených øe¹ení, která pøímo odkládají skupinu poskytovaných slu¾eb! A pøesnì s takovým posláním, kterým je konec zlep¹ování kvality gastronomických slu¾eb, pomáháme. Nabízíme Vám jeden z nejvyvinutìj¹ích èí¹níkù a barmanských produktù - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ití je nejen intuitivní, ale také velmi podobné tradièní fiskální pokladnì, tak¾e hosté nebudou brát vá¾nìj¹í problémy s adaptací na rùzná øe¹ení! Navíc celý program funguje v dotykovém systému, který poskytuje klid a co je nejdùle¾itìj¹í a velmi rychlej¹í výbìr pøíkazù. Také identifikace èí¹níka dává znaèný technický pokrok a snadné pou¾ití, proto¾e je to zadáním pøíslu¹ného kódu pro daného zamìstnance nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je koneèný "Musí mít", pokud se staráte o u¾ivatelskou slu¾bu na nejvy¹¹í úrovni svìtové úrovnì! Gastro Pos je pou¾íván a respektován v mnoha renomovaných gastronomických zaøízeních a komfortních barech! Neváhejte je¹tì víc a udìlejte si domácí úkol, abyste se dostali na vy¹¹í úroveò!