Depresivni tilesne cvieeni

Deprese má velký vliv na ná¹ finanèní a vnitøní stav. Prostøednictvím nìho se cítíme klidní a letargiètí, zatímco zároveò máme velké problémy s spánkem, nemù¾eme se soustøedit, ztrácíme na¹e zájmy. Co je dobré, mohou být problémy s koordinací motorù, bolesti hlavy a chrbta a dal¹í velmi pùsobivé somatické pøíznaky. Nespochybòuje skuteènost, ¾e neléèená deprese mù¾e výraznì ovlivnit vlastní zdraví a dokonce i ¾ivot, a nyní, bìhem prvních pøíznakù deprese, podat hlá¹ení psychiatrovi a provést potøebnou léèbu. Doba léèení, zamìøená na zlep¹ení psychofyzikálního vzhledu a léèení depresivních stavù, se mù¾e objevit od nìkolika mìsícù a¾ po nìkolik let. Chci to samé z toho, do jaké míry jsme pøi¹li k specialistovi, asimilaci lékù a systému, v nìm¾ nás ovlivòují, a jejich individuální touhu dostat se z této nemoci a zaèít novou, normálnìj¹í bytostí. Jinými slovy - nejen psychotropní léky mají dùraz na jejich depresi. Mù¾eme s ní bojovat.Samozøejmì, ¾e je to v dne¹ní dobì nesmírnì slo¾ité, vzhledem k tomu, ¾e v prakticky ¾ádné ¾ivotní sféøe necítíme potì¹ení, nejsme energizováni pro ¾ádnou práci a na¹e obecné blahobyt není zcela ideální. Pøesto¾e pøi operaci deprese nejsou velké, vzne¹ené cíle opravdu dùle¾ité, ale pøed vámi a hlavnì výkon malých aktivit, jejich¾ ¹»astný úspìch výraznì zvý¹í ¾ivot na¹eho dítìte. Je prosté, ¾e existující v podobì tì¾ké deprese, máme problémy vidìt nìco, co ne, ale mù¾e nám dát potì¹ení, ale v co víc mù¾eme být schopni. A je dùle¾ité, abychom na zaèátku získali opravdu malé gesto, jako by se pøekrývali s lidmi, na nì¾ se cítíme hodnì. Neøíká to první den léèby pro ¹irokou, bohatì opilou stranu. Krátká schùzka s na¹í osobou, pøítelem a èlenem rodiny je dost. Sna¾te se dát si malé potì¹ení, které si mladí lidé v¹imnou - máte rádi zvíøata? Koupit, pokud je dodateèná, samozøejmì, koèka, pes nebo køeèek. Chybí vám sladkosti? Èokoláda urèitì zlep¹í vá¹ stav (ale jistì zvý¹í hladinu endorfinù v centru, co¾ zaruèuje ¹tìstí.Mnoho by existovalo, kdybyste se starali o neustálé pohyby a alespoò o malé finanèní úsilí bìhem dne. Velkým øe¹ením bude dostat se do zahrady a alespoò 10 minut cvièení, které zvý¹í úroveò adrenalinu a probudí ospalou mysl. Pokuste se zapamatovat si èinnosti, ve kterých jste byli èistí a postupnì se k nim vrátit. Samozøejmì, nikdo nechce vzít maratón od vás, ani si poøídit fotografii, která vyhrát soutì¾ Word Press Photo. Nepou¾ívejte velké cíle, neváhejte dìlat drobné vìci jako ètení zajímavé knihy nebo ¹ála. Nezapomeòte, ¾e nejste stejní. Lidé, kteøí vás chtìjí ve va¹em zdraví a silný odchod z této nemoci vás obklopují. Ale nikdo nebude èíst va¹i mysl do jisté míry, tak¾e neoèekávejte, ¾e o tom èlovìk, o kterém jste se nepøiznali ¾ádné nemoci, o nich bude vìdìt. Nauète se mluvit s ostatními a pou¾ívejte pomoc, kterou vám nabízejí. Vynechání deprese vlastní silou pravdìpodobnì není mo¾né. A tak bude tì¾ké umístit víru pouze z hlediska farmakologie. Co je zákon potøebný k vyléèení deprese, ale celý proces se ukonèí snadno a dokonale, kdy¾ se trpìlivý rozhodne, ¾e se opravdu chce zotavit.