Eajovy prach

Továrny jsou pozice, ve kterých jsou bì¾né pøedmìty, jako je kámen, písek, polymery, chemikálie, kovy atd., Dostupné také z bì¾ných materiálù. Poèty tìchto produktù se pohybují v tisících nebo dokonce stovkách tisíc dennì.

Pøi obrábìní ka¾dého výrobku se odpad obvykle èerpá do specifických nádob, které se pak vyprázdní a odpad se zlikviduje. Pøi takovém obrábìní, napøíklad ¾ulové desce, je v¹ak jisté, ¾e ve vzduchu vzroste obrovské mno¾ství prachu. Je tak jemnì mletá, ¾e ani na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycení malých èástic prachu, neexistuje ve formì takové kontaminace, a ka¾dý den zamìstnanec provádìjící bì¾né výrobní práce vdechuje znaèné mno¾ství takových prachù. Mohou mu snadno ublí¾it, zpùsobit ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji je zneèi¹tìní tìla prachem pozorováno a¾ po deseti nebo dvaceti letech funkce v urèitém místì za v¹ech podmínek. Jdeme k lékaøi s plicním nebo alimentárním onemocnìním, nebo k jakémukoli jinému, v závislosti na proudu, ve kterém prach napadl, a zjistíme, ¾e na¹e nemoci pøedstavují pouze funkce v tomto oboru.

Bohu¾el, takový problém je nesmírnì vysoký, ale nyní jim doká¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tj. Odpra¹ovacího systému v továrnách vystavených ¹kodlivým úèinkùm jakéhokoliv zneèi¹tìní, tento problém jistì minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém spravován nìkterému prùmyslu, bez ohledu na rozsah zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelárnách bude mno¾ství výparù a mol vy¹¹í ne¾ v továrnì na polystyren, nicménì v jednom a novém závodì jsou hosté vystaveni ¹kodlivým úèinkùm zneèi¹tìní, i kdy¾ se li¹í v chuti av pùvodní koncentraci.

Pokud jsme investoøi, plánujeme také továrnu, mìli bychom pøemý¹let o zpùsobu odprá¹ení pøed tím, ne¾ sanitární pracovník s námi provede náhodnou péèi a naøídí, abychom ji mohli instalovat pod hrozbou likvidace domu. Samozøejmì to bude spojeno s náklady na nákup a montá¾ filtraèního systému, pravdìpodobnì také s náklady na modernizaci haly, na které ji pova¾uje za namontovanou. Zdraví lidí je v¹ak hodnotou, která stojí za to investovat, a pak to pravdìpodobnì budeme potøebovat.