Eastku jizdenky pro nedostatek pokladny

Podle zákona o DPH má povinnost mít registraèní pokladnu ka¾dý podnikatel, který provozuje slu¾by nebo èiní prodej sportovcùm a zemìdìlcùm na základì jednorázové platby. Daòoví poplatníci mohou dodateènì èerpat urèitá daòová oprávnìní do zemì roku 2016, ani¾ by museli nakupovat pokladny.

Není-li úèel mít pokladnu.Nápoje z pøedpisù, které vstupují do zemì roku 2016, je recept, který uvádí, ¾e podnikatel, jeho¾ roèní pohyby v uplynulém úèetním roce nepøesáhly èistou èástku 20 tisíc PLN, není povinen zaregistrovat prodeje vydáním daòových pøíjmù. V úspìchu spoleèností, které zahájily kampaò v prùbìhu úèetního roku, by mìl být limit 20 tisíc zlotých pøepoèítán v pomìru ke skupinì mìsícù, které v daném roce vykonávaly roli.

Pokladna - kdy zaèít registraci prodeje.V letech 2015-2016 se v programu podnikù objevilo více podnikatelù, které musí zahrnovat i pøíjmy autopùjèovny, specialisté a zubní lékaøi, kadeønictví a kosmetické salony, právníci nebo cateringové spoleènosti, které v letadlech nepomáhají. S výjimkou cateringových slu¾eb jsou jiní podnikatelé povinni okam¾itì vypoøádat prodej v pokladnách, zatímco podniky s obratem 20 000 zlotých mohou dosáhnout hotovostního fondu bìhem 2 mìsícù po pøekroèení této pùjèky. Tenhle cíl v roce 2016 platí i pro podnikatele, jaký nabízejí vstupenky pro cestovní autobusy s mo¾ností placení je v jiné politiky, ne¾ v hotovosti a podnikatele, kteøí jsou upraveny na základì faktur za poskytnuté slu¾by k práci jednotlivcù, rok nenastaví moc ne¾ 50 faktury a¾ pro 20 pøíjemcù.

Bez ohledu na obrat zákonodárce rovnì¾ vytvoøil katalog výrobkù, jejich¾ prodej musí být naprosto zdokumentován s potvrzením z pokladny. Uvedené výrobky zahrnují: prodej zkapalnìného ropného plynu, stránky pro motory a jednotlivé motory, pøívìsy a návìsy, fotografické pøístroje, výrobky z drahých kovù, parfémy, alkoholické nápoje a tabákové výrobky.