Ekonomicka aktivita

LED nouzové osvìtlení se pou¾ívá jak v krátkých budovách, tak i v rychlé veøejné budovy, stejnì jako v nemocnicích, továrnách a hospodáøských halách. Moderní systémy nouzového osvìtlení zahrnují evakuaèní osvìtlení, osvìtlení únikové cesty, osvìtlení místností se zvlá¹tním nebezpeèím, vnìj¹í osvìtlení proti panice a zálo¾ní osvìtlení. Nouzové nouzové osvìtlení LED je vyrobeno ve formì modulù a bì¾nì se pou¾ívá v kinech, nákupních centrech, restauracích, diskotékách a sportovních halách.

Charakteristický vzhled nouzového LED osvìtlení je dán lidem - zelené obdélníkové lampì s piktogramem ukazujícím obrys dveøí a za ní bílou ¹ipku a èlovìkem, který jí smìøuje. Známky na moderních verzích nouzového osvìtlení jsou dìleny tím, ¾e osoba je uvnitø bílého obdélníku symbolizujícího dveøe, zatímco bílá ¹ipka ukazuje smìr nouzového východu. Existují i dal¹í zpùsoby nouzového osvìtlení LED, aèkoli jsou obecnì odli¹né pro nouzové nouzové osvìtlení a nouzové únikové osvìtlení. Je v¹ak tøeba zdùraznit, ¾e stávající bezpeènostní znaèky jsou stále platné, ale novì instalované LED nouzové osvìtlení musí vzít v úvahu nové znaèky.

Nouzové LED systémy nouzového osvìtlení jsou povinné ve v¹ech budovách veøejných budov a úèelem jejich instalace je pøivést lidi k bezpeènému sledování v pøípadì evakuace. Od zaèátku by mìly být jasnì viditelné, a proto pøi evakuaèním osvìtlení je doporuèena technologie LED, tj. Diody vyzaøující svìtlo, které produkují více svìtla s ni¾¹í spotøebou energie. Nezpochybnitelnými výhodami svìtelných diod jsou omezená spotøeba energie, nízké napájecí napìtí, nízké ztráty energie, malé rozmìry a vysoká úèinnost, vysoký výkon a vysoká kvalita jasu.