Enske genitalie hymen

Vaginální biocenóza je diagnostický test, který vám umo¾ní posoudit stupeò èistoty pochvy, její biologie, flóry a stìr. Biocenózy jsou mikroorganismy, které se vyskytují ve vaginálním epitelu, který ovlivòuje pohlavní orgány ¾eny. Nejdùle¾itìj¹í je ¾ivot vhodné biocenózy a zisk z ní si pamatují chirurgické zákroky, nedodr¾ování hygieny, hladiny hormonù, nekontrolované u¾ívání antibiotik a sexuální metody.

Erozon Max

Biocenóza pochvy spoèívá v získání výtìru z pochvy pro testování sekrece. Díky tomu je mocné pozorovat, jaké metody mikroorganismù ¾ijí v rodinných cestách a pøípadnì vnoøené patogeny èi zánìty. Biocenóza pravdìpodobnì existovala bez lékaøského doporuèení. ®ena by mìla tento typ vy¹etøení provést, zejména pokud se u ní objeví známky zánìtu vedoucí k vaginálnímu svìdìní, vaginálnímu výtoku a zánìtu moèových cest. Tímto zpùsobem mù¾ete úspì¹nì kontrolovat prùbìh vaginitidy. Nemù¾ete pou¾ívat ¾ádné vaginální léky na nìkolik hodin pøed otázkou, nebo pou¾ít antibiotika v jakékoliv formì. Mìli bychom také zastavit sexuální kontakt dva dny pøed plánovaným vy¹etøením. Mìsíèní krvácení z plodnosti, a jsou dùvodem, proè se nemù¾ete pøipojit k biocenózì. Pokud jde o samotné vy¹etøení, vaginální biocenózu provádí gynekolog na gynekologickém køesle. Tampón, vulva nebo moèový trakt se pøijímají pomocí tenkého drátu nebo tamponu. Otázka je bezbolestná, nicménì, mù¾ete cítit urèité nepohodlí pøi zánìtu. Dobøe ne¾ije dlouho, jen pár okam¾ikù. Drát s vaginálními sekrecemi se zkoumá pod mikroskopem v projektu pro detekci mo¾ných patologických mikroorganismù. Neexistuje tedy ¾ádné invazivní vy¹etøení, tak¾e se mù¾ete obléct a vrátit se k na¹im ka¾dodenním povinnostem. Správný výsledek, který ka¾dý èlovìk oèekává, by mìl prokázat pøítomnost bakterií produkujících kyselinu. Pokud se vyskytují jednotlivé bakterie a bílé krvinky, bì¾íme ji¾ ve druhé fázi. Z fronty ve tøetí etapì jde o malý vývoj bakteriální flóry a vysoce patologických mikrobù. Ve ètvrté fázi v¹ak existují houby nebo trichomony.