Haseni elektrickych zaoizeni

Bìhem pokusù o uhasení po¾árù se mnoho lidí reflexnì dostává k vodì. Existuje tedy nejbì¾nìj¹í a známá hasiva. Nicménì, hasièi, hasiè¹tí odborníci, neustále mají v úmyslu tak uèinit. Volba hasicí látky závisí na hoøícím materiálu.

https://hydr-o.eu/cz/Hydro - Osvoboïte kù¾i od vrásek a dal¹ích viditelných pøíznakù stárnutí!

Pìnové hasièeHasicí pìny jsou ideální pro po¾áry hoølavých kapalin, jako je benzín nebo alkohol. Pìna nemù¾e být pou¾ita k uhasení spalování alkalických kovù nebo elektrických instalací a v¹e, co øíká s vodou. Nejvíce se pou¾ívají hasicí prá¹ky.Ve vztahu k jejich slo¾ení je mo¾né hrát, aby zhasli témìø v¹echny dùle¾ité materiály. Hasicí plyny, z nich¾ nejlevnìj¹í je oxid uhlièitý, jsou u¾iteèné pøi ha¹ení po¾árù uhlí, koksu a síry, také kovù, jako je draslík, sodík, vápník, ¾elezo a zinek. Voda na druhé stranì dokonale splòuje jednoduché povolání v kontaktu s dùle¾itými pevnými tìly organického pùvodu, kdy¾ se jako dùkaz pou¾ívá døevo, papír, uhlí a sláma.

Parní hasicí pøístroj - pára jako hasicí prostøedekPodobná akce jako voda je pára jako hasicí materiál. Mù¾e ¾ít v úspìchu spalování tìchto produktù. Hlavním rozdílem mezi párou a vodou je, ¾e voda mù¾e být pou¾ita na neznámém místì a jen nìkolik v oddìlených místnostech o objemu kubických nepøesahujících 500 metrù ètvereèních. Ve vìt¹ích bytech je úèinek páry neúèinný. Dobré hasení po¾áru vy¾aduje nejen znalost hasicích prostøedkù vhodných pro jiné látky, ale také pravdu, ¾e je podvádí a pøená¹í do oblasti ohnì.