Hokus pokus gastronomicky

Ka¾dý stravovací dùm døíve nebo pozdìji èelí výzvì, aby se èást masa rozrostla na vìt¹í mno¾ství lidí. Porce by mìly být vyrobeny jako individuální a vyrábìny co nejrychleji, aby se zabránilo ztrátì chuti z dlouhodobého skladování.

Moderní metoda tento problém na¹tìstí vyøe¹ila tím, ¾e nabídla kuchaøùm mo¾nost mechanického zpracování masa. Umístìné v no¾i øezáním masa zvy¹uje jeho ¹»avnatost bez ztráty baculatosti zpùsobené tradièním lámáním. Také vám umo¾ní vyhnout se postøíkání kapalin, co¾ se projeví ve zvý¹ení úrovnì èistoty v bytì.Na trhu rozli¹ujeme dva typy vrtulníkù, li¹ící se pøedev¹ím pohonem, výrobní kapacitou a dostupnými funkcemi. Cena jednotlivých modelù závisí pøedev¹ím na pou¾itých materiálech, výrobci a pou¾itém øe¹ení.Ruèní øezaèka je typickým zaøízením urèeným pøedev¹ím lidem pro jejich delikátní gastronomii. Svaly u¾ivatele jsou hnací silou, kterou klika nechá komponenty projít strojem. Velkým rysem tohoto modelu zaøízení je malé mno¾ství obsazeného prostoru, a vzhledem k pomìrnì vysoké (od 800 do 10 tisíc PLN ceny mohou být pro jejich u¾ivatele nerentabilní. Charakteristickým rysem je extrémnì nízký výkon pøi kolizi s elektrickým drtièem uvedeným ní¾e.Elektrický chopper je instituce urèená pøedev¹ím pro gastronomická zaøízení. Na rozdíl od ruèní øezaèky jsou èepele no¾e vyrobeny pomocí motoru.Otoèením kliky a omezením role pracovníka na vycpání masa výraznì zvý¹í zpracovatelskou kapacitu. Jediným omezením je metoda operátora (a¾ 400 kusù za hodinu. Tato varianta zaøízení zabere o nìco více bytu ne¾ ruèní ekvivalent a velká míra (od 2,5 tisíce a¾ do tuctu nebo tak tisíce zlotých je jasnou pøeká¾kou pro jeho pou¾ití doma.