Koleni zamistnancu ghp

©kolení je charakterizováno tøídami, které umo¾òují získat, doplnit nebo zlep¹it uèební a odborné znalosti potøebné pro vytvoøení dané instituce. Zamìstnanci ¹kolení jsou obvykle intimní, s relativnì nízkou volební úèast, proto¾e v nich je asi tøicet lidí. Pak existuje skupina úèastníkù, která automaticky pøehodnocuje velikost ¹kolní tøídy a toto sdru¾ení není bezvýznamné. ©kolení zamìstnancù je koneckoncù i formou vzdìlávání, alespoò pro dìti a mladé lidi, ale pro ty, kteøí jsou zodpovìdní. Existuje nìkolik zpùsobù ¹kolení ve vztahu k kategorizaci:

otevøené ¹kolení - jsou k dispozici prakticky v¹em a úèast na nich je dodateèná, i kdy¾ podnikatelé mohou také pøenést na¹e zamìstnance na poslední typ ¹kolení zamìstnancù, který pokrývá náklady na úèast. Polská agentura pro rozvoj podnikání (PARP v souèasné dobì provádí spoleèenskou kampaò Investice do zamìstnancù, ve které stimuluje neustálé zlep¹ování kvalifikace zamìstnancù a poskytuje online databázi s údaji o dostupném otevøeném ¹kolení.uzavøený trénink - jsou organizovány pro uspokojení potøeb jiného subjektu objednávky (napø ¹kolení personálu podniku. mají zájem umístit na procvièování tento styl majitel, poøadatel.interní ¹kolení (interní ¹kolení - konèí s podporou vlastních ¹kolících pracovníkù daného úøadu práce;externí ¹kolení - jejich øízení je zadáváno odborným ¹kolícím organizacím organizátorem, co¾ je pracovi¹tì. Existuje takzvaný registr vzdìlávacích institucí (tj. neveøejných subjektù poskytujících mimo¹kolní vzdìlání na základì zvlá¹tních pøedpisù, které provádìjí ¹kolení pro uchazeèe o zamìstnání a pro nezamìstnané financované z veøejných prostøedkù. Tyto instituce podléhají zapsání do registru ¹kolicích spoleèností, které provádìjí úøady práce na vojvodství.