Kolposkopie s gynekologickou konzultaci

Kolposkop je nepostradatelným pøístrojem, který je pou¾íván znaènì ve velikosti provádìcího výzkumu spojeného s patologií dìlo¾ního hrdla. Poskytuje cytologické vy¹etøení vaginálních a cervikálních stìr.

V souèasné dobì jsou v¹echny kolposkopy moderní a u¾iteèné. Je zde mo¾nost trvalé archivace dynamických obrazù, které jsou pozorovány v misce. Moderní elektronika a pantografy dávají pøíle¾itost provádìt jemné trendy ve v¹ech oblastech, díky kterým je kolposkopické vy¹etøení mnohem jasnìj¹í také mnohem jednodu¹¹í. Pøevá¾ná vìt¹ina projektù je urèena pro digitální úèely, díky kterým mù¾ete archivovat prùbìh výzkumu. Záznam, který vytváøí formu colpophotography, digitální archivace na internetových médiích nebo videozáznamù.Ukazuje hybnost základních rysù, které by mìly být charakterizovány dobrou formou kolposkopu. Pøedev¹ím chce být ¹pièkovým zaøízením. Musí dát jedineènou podobu obrazu, jasné obrázky a videa musí být také zdobeny specializovaným softwarem, aby bylo mo¾né vytvoøit dùkladnou analýzu shromá¾dìného vizuálního materiálu. Má a jako nejvìt¹í stabilitu zaøízení.Optický systém dobrého stavu kolposkopu je obvykle zalo¾en na èoèkách nìmecké výroby. Optický systém by mìl být také uspoøádán v nìkolika re¾imech zoomu. Nejlep¹í modely umo¾òují 20násobný zoom. Pøi výbìru kolposkopu byste mìli také poskytnout zpìtnou vazbu o zaostøovacím píku a rozsahu zaostøení. Èím vìt¹í, tím lep¹í.Nejlep¹í zaøízení musí být vybaveno pantografovým ramenem, které poskytuje jednoduchý a pøesný krok ve v¹ech mo¾ných rovinách. Rameno by mìlo být zdobeno v mo¾nosti zablokování, tak¾e bude jíst dùle¾itou dovolenou smìøující v uvedeném smìru.