Masovy velkoobchodnik pomorskie

Na polském námìstí se nachází velké mno¾ství velkoobchodníkù s masem, kteøí se zabývají výrobou a prodejem tradièních masných výrobkù. Velkoobchody s masem mají vozidla vybavená chladicími vozy, která vám umo¾ní dodávat èerstvé produkty kdekoli v zemi, maso je nová slova pro konzumaci kosterních svalù s tkáními, které se do nich dostávají a vnitøními orgány. Obvykle je maso obvykle charakterizováno mrtvými tìly zástupcù rùzných druhù savcù a ptákù pora¾ených v plánech spotøeby, vyplývajících z chovu nebo lovu na pøirozeném místì.

Maso se zøídka konzumuje syrovì, tj. Bezprostøednì po usmrcení zvíøete, ale nejèastìji se vyrábí tepelnì: vaøené, sma¾ené, peèené nebo du¹ené. Velkoobchod masa nabízí ¹irokou ¹kálu výrobkù, èasto vyrábìných z vepøového, hovìzího a drùbe¾ího masa. Odborníci na vý¾ivu rozli¹ují mezi jasným a èerveným masem, ale toto rozdìlení je zcela nesouvisející s barvou, ale pou¾ívá se pro koncentraci myoglobinu ve svalových vláknech. Bílé maso je kuøecí, krùtí, králièí, telecí a p¹tros, s èerveným masem, hovìzím, vepøovým, koòským, skopovým, srnèím, kozím, kachním a husím masem.

Masné výrobky nabízené velkoobchody s masem z bílého masa mají ménì tuku, co¾ znamená ménì cholesterolu, co¾ pøebytek v lidském tìle zpùsobuje aterosklerózu, ischemickou chorobu srdce nebo dokonce infarkt myokardu. Tìlo je bezesporu nejlep¹ím zdrojem zdravé bílkoviny a obsahuje v¹echny esenciální aminokyseliny nezbytné pro tìlo. Zoonotické produkty od velkoobchodníkù s tìlem jsou také nenahraditelným zdrojem ¾eleza v prùmìrné stravì, která je nezvykle lépe stravitelná ne¾ ve¹keré ¾elezo rostlinného pùvodu.