Modni navrhaoi italie

Minulou sobotu se konala výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala nespoèet dávek divákù, kteøí chtìli vidìt, co designéøi udìlali pro zaèátek sezóny. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Rafinovaná show byla v nejtemnìj¹ím okam¾iku a souèet skonèil bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Cestou jsme mohli obdivovat modely, které pøedstavují nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. Jejich výroba byla vyrobena z velmi velkých a jemných tkanin s vysokými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi se nejvíce zajímali o vzdu¹né, barevné maxi suknì plnì háèkované. Mezi nimi byl vliv i krajka, romantické ¹aty a halenky s ozdobami a vy¹ívanými bikini. Pro teplé odìvní návrháøe urèené pro ¾eny, mimo jiné, pletené klobouky s úèinným kruhovým objezdem, zdobené krajkou a barevnými kvìty.Po výstavì probìhla aukce krásného stvoøení pro tento boj. ©aty byly prodány osobì, která by chtìla zùstat anonymní. Kromì toho bylo vydra¾eno i málo obleèení z poslední kolekce. Pøíjmy z bì¾ného prodeje budou urèeny pro polský dìtský domov. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzné jednoduché a pozitivní akce. Jeho majitel opakovanì umístil na¹e výrobky na aukci, a pak pøedmìtem aukce byla i náv¹tìva jedné z továren.Zástupce spoleènosti nám øekl, ¾e nejnovìj¹í kolekce dorazí do kanceláøí na zaèátku kvìtna. Kromì toho oznámil, ¾e spoleènost zva¾uje otevøení poèítaèového obchodu, ve kterém by byly sbírky populárnìj¹í ne¾ ve stacionárních týmech.Místní odìvní spoleènost je jedním z nejhlub¹ích výrobcù odìvù v této oblasti. Tam je nìkolik továren v nìjakém regionu. Zamìstnává nìkolik tisíc zamìstnancù, vèetnì vìt¹iny nejkrásnìj¹ích krejèích, krajèíøù a designérù. V urèitém èase, znaèka pí¹e sbírky v souladu s velkými polskými designéry. Tyto sbírky mají opravdu velké uznání, ¾e dobøe pøed pøijetím obchodu, jsou pøipraveni v jednotlivých frontì ka¾dé pondìlí ráno. Tyto sbírky pocházejí z tohoto dne.Ovoce souèasné práce spotøebitelé ji¾ mnoho let oceòují, a to jak v regionu, tak v zahranièí. Nezdá se, ¾e by o ní zmínil mnoho spokojenosti, které získala, a které potvrzují, ¾e materiály jsou nejvy¹¹í tøídy.

Zobrazit svùj obchod: jednorázové obleèení ve Var¹avì