Modularni vzdilavani zamistnancu instituci trhu prace

Prostero

Jste vlastníkem malé znaèky a potøebujete investovat do ¹kolení na¹ich hostù? Myslíte si, ¾e jejich kompetence a umìní zvý¹í efektivitu va¹í pomoci a pomù¾e vám získat dal¹í zisk? Pokud ano, mìli byste se blí¾e podívat na nabídky firem, které organizují rùzné kurzy a ¹kolení.

Pokud jste jen sedìli u poèítaèe a podívejte se na seznam dal¹ích vzdìlávacích nabídek, budete urèitì ohromeni. Je jich spousta, hodnì! Kdy¾ z hou¹tiny tolika návrhù vyberete ty nejkrásnìj¹í? Je to stojí za to koupit ¹kolení balíèek ve spoleènosti hned, nebo je lep¹í kontrolovat dodr¾ování nìkolika dal¹ích? A co dìlat pøi výbìru dodavatele?

Mù¾ete po¾ádat o zpìtnou vazbu od lidí, o nich¾ víte, ¾e mají v souèasné dobì nabídky od ¹kolicích spoleèností. Dal¹ím krokem je vyhledat online radu - s jistotou existuje nìkolik stránek, na kterých pøíjemci po dokonèení kurzù podávají své pocity. Nìkolik dal¹ích dùle¾itých detailù: bli¾¹í pohled na webové stránky spoleènosti a její poèáteèní nabídka a poté setkání s dodavatelem a porovnání toho, co je napsáno na zdi s tím, co je pøítomno a co nám zástupce nabídne na pøímém setkání.

Je dùle¾ité, kdo bude øídit ¹kolení svìøené spoleènosti. Nebo je to trenér, který má kontrolu ve studijním kurzu, z nìho¾ bude kurz øízen, nebo mo¾ná i osobu z výjimky, která právì zaèala ¹kolení v mo¾nostech pøedmìtu pro kurz? Nebo vzdìlávací spoleènost bere v úvahu na¹e pokyny týkající se obsahu a otázek probíhajícího kurzu, nebo se striktnì chová ve svém vlastním scénáøi a nevy¾aduje ho. Dal¹í dùle¾itou oblastí pro vyjednávání dùvodù je cena.

Ka¾dý podnikatel chce, aby náklady a ¹kolení zakoupené z jeho rozpoètu mìly skuteèný odraz v podnikání. Vy jako jediný z nich máte povinnost to mít!