Nasledne interpretace seznam wroc aw

Mnoho rùzných konferencí se získává, jsou provádìny pracovníky ze vzdáleného okolí a pøicházejí ze vzdálených zemí, co¾ znamená, ¾e se navzájem znají a mluví jinými jazyky. Bìhem konference ka¾dý chce vìdìt v¹echno pøesnì, a proto existuje forma tlumoèení konference.

Tato konstrukce je metodou tlumoèení, bìhem rozhovorù úèastníci nosí sluchátka a skrze nì hlas uèitele, který pøekládá pøesnì, mluvený, písemný, moderuje hlas podle originálu.Pøekladatel v¾dy chodí v prvních dnech.V pøekladu konference rozli¹ujeme nìkolik typù takových pøekladù, a to:- po sobì jdoucí - pøeklady po vystoupení øeèníka,- simultánní - mluvení s reproduktorem,- relé - mezi dvìma jazyky s pou¾itím tøetího jazyka,- retour - pøeklad z rodného jazyka do vzdáleného,- pivot - pro ka¾dý z nich pou¾ijte jeden zdrojový jazyk,- kùò - jeden vliv na nìjakém setkání vytváøí ve dvou kajutách,- symetrický systém - kdy¾ úèastníci poslouchají pøeklady v nìkolika vybraných jazycích,- ¹epot - pøeklad mluvený do ucha úèastníka konference, který je u tlumoèníka,- znaková øeè - simultánní pøeklad do znakového jazyka.Jak je mo¾né, ¾e konferenèní tlumoèení není tak jednoduché a vyslovují velmi ¹iroké znalosti pøekladatelù, aby se v takových pøekladech zaèali zaèít, mìli byste mít rozsáhlé zku¹enosti, dobøe víte také, jak se vypoøádat s jinými typy pøekladù.Nejèastìji se v prùbìhu konverzace pøekládají pøekladatelé následným tlumoèením nebo le¾ícím v kabinì pomocí simultánní metody.Pøedev¹ím v televizi mù¾eme pøi pøehlídkách rùzných konferencí a schùzí vyjádøit k takovým pøekladùm.V¹echny informace øídí pøekladatel velmi pøesnì a pøesnì, nìkdy pøekladatel musí dokonce pøedat text ve stejném tónu hlasu a samozøejmì jen pozastavit hlas, jak se mluvèí setká.