Nebezpeei vybuchu plynu

V místech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu plynù, mlh nebo hoølavých par, musíme pou¾ívat ventilátory odolné proti výbuchu, jejich¾ kvalita je potvrzena nejen povìstí výrobce, ale také oznaèením "EX". Tento symbol znamená typ tzv. Ochrany proti výbuchu odolný proti výbuchu. Miska s takovým oznaèením splòuje v¹echna pravidla smìrnice ATEX, av¹ak spolupráce s souèástmi zapsanými v této smìrnici je nyní podmínkou pro výrobce tohoto typu zaøízení. Na druhé stranì je konstruktér odsávacího zaøízení povinen oznaèit zónu nebezpeèí výbuchu a vybrat zaøízení vhodné pro danou místnost, a to jak z hlediska provedené práce, tak i z hlediska pevnosti.

Ka¾dá továrna, bez ohledu na kampaò, by mìla být vybavena nejen nejatraktivnìj¹í kvalitou zaøízení potøebných pro ka¾dodenní práci, ale i dobøe sladìnými odsávacími zaøízeními, které se postarají o zdraví a bezpeènost zamìstnancù. Pouze pro potøeby tohoto typu budov byly navr¾eny prùmyslové ventilátory, které se vyznaèují vynikající hodnotou a odolností pou¾itých témat.

Mù¾eme se setkat s dal¹ími metodami od univerzálních prùmyslových a radiálních ventilátorù i strojù pro individuální pou¾ití vèetnì modelù pro kuchyòské digestoøe a rùzných typù zaøízení oznaèených "EX" pro budovy s rizikem zneèi¹tìní ovzdu¹í hoølavých plynù. Kromì toho nabídka zahrnuje také mobilní hobliny a dokonce i výtahy z vysavaèù.

Dal¹ím typem jsou axiální ventilátory na stìny a potrubí, stejnì jako modely urèené pro montá¾ na støechu budovy. Stroje se vyznaèují výraznì zajímavým výkonem a kvalitou komponent pou¾ívaných pøi jejich realizaci.

Vìt¹í vzduchové výmìnné systémy pro komerèní, prùmyslové, servisní, gastronomické a originální úèely jsou zamìøeny na vytvoøení ventilaèních jednotek pøizpùsobených, mimo jiné, vlhkosti a stavu zneèi¹tìní ovzdu¹í vytì¾eného z prostor.