Neplodnost a in vitro

Touha zaèít rodinu se èasto zamìøuje nejen na rozhodnutí o sòatku, ale také s touhou mít dìti nebo roz¹íøit rodinu. Bohu¾el, v mnoha pøípadech se dal¹í pøíèiny projevují jako ¹patné a léèba by mìla být zahájena nebo by mìlo být rozhodnuto o umìlé inseminaci.

Existuje mnoho dùvodù, proè se páry rozhodnou pro metody in vitro. Lze vidìt napøíklad obstrukci vejcovodù, problémy s indukcí ovulace u èlovìka nebo zcela jednoduché parametry mu¾ských spermií. Nìkdy tyto, i pøes mnoho studií, ukazují, ¾e specialista není v bytì urèit pøíèinu neplodnosti a jediný, kdo provede vhodné formy svého provozu. Kdy¾ nové metody oplodnìní selhávají, jsou páry definovány zejména pro umìlé oplodnìní nebo ty, které jsou provádìny mimo reprodukèní systém ¾eny. Spoèívá v kombinaci, v laboratorních podmínkách, spermatu a vajeèné buòky. Poslední typ øe¹ení je èasto pou¾íván heterosexuálními páry, které navzdory mnoha snahám nedokázaly pøinést vlastní hnojení. Tato technika stále dává spoustu sporù, ale pro mnoho párù, které chtìjí mít potomky, je poslední mo¾nost.

Za zmínku také stojí, ¾e pokud plánujete tuto formu, musíte se rozhodnout, zda si vezmete spermie na¹eho man¾ela nebo sperma dárce. Zdravotní stav partnera èasto vybírá tento poèet mo¾ností. První datum u lékaøe je spojeno se skuteèným lékaøským dotazníkem, oba partneøi jsou odpovìdní za jeho kontrolu. Pokud byla léèba pøevedena døíve, mìli byste si s sebou pøinést své zdravotní záznamy. Lékaø obvykle zkoumá ¾enu díky ultrazvuku a navíc ji øídí øadou dal¹ích testù. Klient si v¹ak chce nechat vy¹etøit sperma, kromì toho si odkoupí druhého specialistu, napø. Urologa. Dal¹í náv¹tìva pøiná¹í vyhodnocení výsledkù pøedchozích studií a výbìr konkrétní metody hnojení. Èasto jsou zapotøebí i dal¹í nezbytné testy, jako jsou virologické testy, které jsou obìma partnery. Následnì je pøipravena pøíprava na oplodnìní, tj. Hormonální stimulace ¾eny. Dal¹ím krokem je odebrání spermatu mu¾e, kdy a ¾enských oocytù. V laboratoøi odborníci kombinují buòky se spermiemi. Díky tomu se tvoøí embrya, která se následnì vhodným materiálem vlo¾í do tìla ¾eny. Po dvou týdnech byste mìli jít na vyhledávání.