Obchod a pokladna

Potvrzení z pokladny novitus lupo je pro mana¾era a kupujícího nesmírnì významnou skuteèností. Tyto ideály mají povinnost vydávat takové doklady o prodeji, tyto by mìly po urèitou dobu pøijmout potvrzení.

Nìkteøí z nás na úètech bohu¾el nevìnují velkou pozornost, co¾ má v mnoha úspì¹ích tragické následky. Jak dlouho bychom mìli takové výtisky uchovávat z pokladen, zatímco v jakých mo¾nostech by pro nás mohly být u¾iteèné?

V pøípadì podnikatelù je tento problém trochu jednoduchý. Mìly by uchovávat kopie svých pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì kontroly z daòového úøadu. Proè, ale takový dokument zákazníkovi?Tento malý kousek papíru v mnoha pøíkladech mù¾e mít silný význam. Známe-li platnost potvrzení o pokladnì a víme, jak vytvoøit dokument, mù¾eme získat hodnì. To platí pøedev¹ím pro souèasné pøípady, ve kterých po¾adujeme inzerovat nakoupené zbo¾í nebo je pøedat k pøevzetí na¹ich penìz. V tomto pøípadì nás prodávající po¾ádá o potvrzení o pøevzetí - potvrzení inzerované transakce. V jakých èasech si musíme myslet, kdy¾ nám úètenka pomù¾e vytvoøit stí¾nost? Pokud nakupujeme potravináøské výrobky, mù¾eme do tøí dnù nahlásit problémy s nimi spojené. Po del¹í dobu bychom mìli tyto doklady uchovávat, co¾ je doklad o nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon poskytuje 24 mìsícù na nalezení funkce, která by také mìla podat stí¾nost. Samozøejmì v okam¾iku, kdy nedostaneme potvrzení, nebude na¹e stí¾nost pøijata. Èím více je inzerované zbo¾í, tím zdravìj¹í ztráta v kombinaci s nedostatkem dokladu potvrzujícího tento prodej.

Tak¾e si pamatujme na pøíjmy, které nám prodávající musí dát pøi nakupování. Pøipomeòme si více o tom, jak tyto dokumenty uchovávat kompetentním zpùsobem. Mù¾eme pøipravit obálky, ve kterých budeme sbírat pøíjmy v chronologickém èase, poslednímu závazku mù¾eme vìnovat speciální box. Je dùle¾ité, aby byl dokument potvrzující pøipravené transakce dodr¾en, pokud existuje základ pro podání stí¾nosti.