Obchodni nabidky zahranienich firem

Urèité stádium v populární Británii se vynoøilo ze skandálu v kombinaci s pøidáním koòského masa na mleté hovìzí maso, které umo¾nilo sta¾ení podezøelých masných výrobkù z øad obchodních øetìzcù v západní Evropì. Bohu¾el, s mnoha podobnými skandály, máme málo stavìt na celém evropském kontinentu. Nyní ve ©výcarsku bylo zji¹tìno, ¾e místo hovìzí svíèkové bylo místo hovìzí svíèkové prodáno speciálnì navr¾ené a barvené vepøové maso. Nìmci v¹ak byli zdì¹eni, kdy¾ zjistili, ¾e drahá vejce, teoreticky tekoucí z ekologických farem, se ukázala být vejce, která byla zru¹ena kuøaty na farmách v Dolním Sasku a Meklenbursku.

Popsané zneu¾ití spojené s èinností výrobcù potravin a velkoobchodníkù s vyléèeným masem se zastavuje potvrzením ji¾ existujícího trendu, podle nìho¾ jsou tyto úspory cestou k získání trhu a jedna kvalita masa zùstává jen okrajovou zále¾itostí. Je to tajné tajemství, ¾e bì¾nì pou¾ívanou metodou ve velkoobchodech konzervovaných masných výrobkù je plnìné masné výrobky se solankou, aby se usnadnil jejich objem. Injektory s tisíci jehlami èerpají do tìla vodu s konzervaèními látkami, plnivy a polyfosfory. To zvy¹uje ziskovost výroby masných výrobkù, proto¾e solný roztok je nìkdy dokonce polovièní ne¾ hmotnost masných výrobkù, co¾ dokazuje, ¾e jeden kilogram masa mù¾e získat jeden a pùl kilogramu masných výrobkù. Pou¾ijte názor na listech vyléèených masa nakoupených a sledujte ty, které byly nahu¹tìny chemií.

http://photo-puzzles.pl/czhealthymode/kankusta-duo-dobre-a-levne-opatreni-pro-hubnuti/

To v¹e se dìje ve vzne¹enosti zákona, proto¾e místo receptù a hodnot, které upravují produkci vynikající hodnoty uzenin pou¾ívaných v minulosti, je pravdìpodobné, ¾e ka¾dý výrobek z masa bude existovat legálnì prodávaný prostøednictvím velkoobchodníka s uzeninami. MOM (tj. Tzv. Mechanicky oddìlené maso je termín masný odpad vznikající pøi oddìlování kostry od správného tìla. Tendi, chrupavka, kostní døeò, tuk, membrány, køídla, rozøezané kosti, zbytky peøí a chlupù jsou pod tlakem stlaèovány pøes separátor a získaná bunièina je dùle¾itým nábojem nejlevnìj¹ích masných výrobkù. MOM neobsahuje prakticky ¾ádnou nutrièní hodnotu, ale je obohacen o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a látky zlep¹ující chu». Proto stojí za to strávit spoustu penìz na osvìdèených produktech vhodných podmínek místo otravy tìla ...