Odsavani prachu

Systém shroma¾ïování prachu se pou¾ívá v prùmyslových odvìtvích vèetnì kovoobrábìní, døevozpracujícího, energetického, potravináøského a farmaceutického prùmyslu také v procesech, kde je nutné nalévat sypké materiály. Pohyblivé èástice s velkým mno¾stvím malých rozmìrù pøedstavují nebezpeèí pro stroje a lidské zdraví (nìkteré z nich mají toxické úèinky, proto jsou dobré systémy pro odsávání prachu dùle¾itým prvkem v zaøízeních firmy, proto¾e se týkají výkonu, ochrany zdraví a ochrany média a zvy¹ují bezpeènost práce.

Systém sbìru prachu by mìl být umístìn blízko zdroje, který zpùsobuje zneèi¹tìní. Samonosné rameny, stírací li¹ty, digestoøe, prùmyslové vysavaèe by nemìly mít za následek pouze prach vznikající v prùbìhu prùmyslových procesù, ale také jejich obrácení a opìtovné zvedání.

Prvky systému odstraòování prachu:

První cyklón - druh zaøízení, ve kterém pokraèuje k èi¹tìní plynù od pevných látek odstøedivou silou (víøivém pohybu na vzduchu v separátoru zpùsobuje obru¹ování èástic na stìny zaøízení, ztrácejí kinetickou energii a následnì podrobení gravitaèní zákon

2. filtre - vlo¾ené do pouzdra, byla to nerezová filtraèní patrona, vybavená stylem èi¹tìní stlaèeného vzduchu umístìným ve dveøích a ventilátorem, jsou odpovìdné filtry s ta¹kami nebo filtraèními kapsami.

Velmi dùle¾itá vìc v popraskáních organismù je jejich tìsnost - ka¾dá díra v dùsledku eroze bude roz¹íøena, povede k úniku programu a hrozbì. Dal¹ím prvkem, který je v konstrukci velký, je odolnost materiálù, z nich¾ je zaøízení vyrobeno - pevné èástice, které se otírají proti boèním plochám, jim dávají obrus. Zaøízení na odsávání prachu nemohou také generovat statickou elektøinu. Mù¾e to zpùsobit výbuch.