Oizeni investic

Finanèní kontrola je nedílnou souèástí kontroly v jakékoli velké spoleènosti. Kontrola je urèovat poptávku po penì¾ních materiálech, ziskovost metod financování spoleènosti, náklady a zisk, a dokonce i ekonomickou likviditu a názor na efektivitu kapitálových investic.

Øízení lze rozdìlit na tøi etapy:- plánování,- provádìní,- ovládání.

Poprvé se kontrola uplatnila ve tøicátých letech v USA. Tradièním kontinentem zasáhl pøedev¹ím díky nìmeckým firmám. Vidíme jeho neustálý vývoj od padesátých let minulého století. Do polského svìta pøi¹el pøedev¹ím díky poboèce mezinárodních korporací, aèkoli je¹tì více populární mìøítko a støednì velké spoleènosti, nìkdy dokonce ne zcela vìdomì, zaèínají zavádìt kontrolní nástroje. Lze øíci bez problémù, ¾e s kontrolou musíme budovat kdekoli se tyto aspekty objeví ve vedení:

- systém decentralizovaného øízení ve spoleènosti,- Spoleènost je zamìøena na dosa¾ení pøesnì stanovených cílù,- byl zaveden motivaèní systém, který zahrnuje jednání, ¾e spoleènost pracuje efektivnìji,- provádí se vedení úèetnictví, které umo¾ní fungování racionálních finanèních rozhodnutí,- dobøe spravovaný systém pro shroma¾ïování informací,

Zavedení pravidel finanèního øízení do spoleènosti automaticky vynucuje ¾eleznici ve své podobì. Organizaèní struktura, systém finanèních dohod a pracovní postup dokumentù v názvu se otáèejí. Provedení øádného ekonomického øízení není dodateèné bez dobrých IT programù. Pøi finanèním øízení je kladen zvlá¹tní dùraz na efektivní øízení spoleènosti, co¾ není pøípad, pokud budeme muset stavìt s mana¾erským úèetnictvím.