Panenske vlasy

Mùj bratranec zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji mrznout nìkolik dní a vyèesat si vlasy. Je samozøejmì zapojena do toho, aby dokázala, ¾e v¹e vypadá dokonalé, doká¾e uspoøádat pìtkrát pletko, koneckoncù pøidáním vlasových lukù nebo vlo¾ením vlasových klips. Miluje ¹kolní pøedstavení a zaji¹»uje je. Její poslední tvorba královny Jokera je stará a originální a chtìla bych mít perfektní úèes a obleèení. Pøi kontaktu se matka zapletla s tuctovými copánky, které se k nim pøipoutaly. Pozdìji tento nádherný jedenáct let øekl ne, ne, ne je¹tì jednou. Ve svých kudrnatých vlasech se hodnì podívám ... tak to zaèalo. Pùl hodiny natáèení a jejich smìr. Vypadala krásnì jako skuteèná princezna. Nicménì, kdy¾ chodí s aristokrati, rychle zmìnila názor. Neudìlal to poslední, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od zaèátku pøedstavení. Neoèekávanì ... to zcela zmìnila my¹lenku a ve svém projevu to znìlo témìø tolik "ne, já prostì nechci, v èem¾ si nepamatuji na princeznu, na koho hodnì jejích podøízencù". Po¾ádala o nový úèes, uspoøádala vlasy ve formì plnìné koky. Na svatbì, jak ji¾ bylo øeèeno, jsme ji¾ zkoumá, jak si vlasy dìláme, a zároveò to bylo zvlá¹» rychlé. Její matka na druhou stranu a za pár minut byla ochotná.

https://her-p.eu/cz/Herparen - Postarejte se o játra a u¾ijte si své zdraví!

Podívejte se na nabídku vlasù