Pokladna co to je

Ka¾dý podnikatel, který má domácí jméno pokladny, se ka¾dý den potýká s bohatými problémy, které mohou tato zaøízení vytvoøit. Pokladny, stejnì jako jiné poèítaèové vybavení, nejsou bez závad a nìkdy se kazí. Ne vlastník firmy ví, ¾e v ka¾dém prvku, ve kterém je záznam vytvoøen pomocí pokladny, by mìlo být druhé takové zaøízení - v pøípadì selhání hlavního.

Nedostatek zálo¾ní pokladny pro dal¹í prodej výrobkù nebo slu¾eb mù¾e vést k ulo¾ení sankcí daòovým úøadem, proto¾e to zabrání po¹kození prodejního dopisu pøi poru¹e hlavního zaøízení. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat servisní kní¾ku. V tomto dokumentu jsou nejen v¹echny opravy zaøízení zadány, ale stále zva¾ují informace o fiskalizaci pokladny nebo o zmìnách v její pamìti. V servisním místì musí být zadáno jedineèné èíslo, které je daòovému úøadu pøidìleno do pokladny, název spoleènosti a adresa prostor, ve kterých je hotovost pou¾ívána. V¹echny tyto údaje jsou nezbytné v pøípadì kontrol daòového úøadu. Ve¹keré zmìny v pamìti pokladny a její opravy jsou souèástí specializovaného servisu, se kterým mìly v¹echny podniky vyu¾ívající pokladny uzavøít smlouvu. Co je daleko - informujte prosím finanèní úøad o v¹ech zmìnách slu¾by pokladny. Prodej na fiskálních èástkách by mìl být provádìn prùbì¾nì a pøi úspì¹ném zaplnìní pokladny je tøeba si vymìnit názor na jiný, pøièem¾ si pamatujete, ¾e si pamì read pøeètete. Ètení pamìti pokladny bude pravdìpodobnì ¾ít - stejnì jako její zmìna, provedená pouze a pouze autorizovanou osobou. Kromì toho musí být èinnost provádìna v pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Z výstupù z pokladny je vytvoøen odpovídající protokol, jeho¾ jedna kopie smìøuje na finanèní úøad a druhá na podnikatele. Tento protokol musí uchovávat spolu s dal¹ími doklady spojenými s pokladnou - jeho chyba mù¾e být ulo¾ena ulo¾ením sankce úøadu.