Pokladna jaka eastka

Spolu s nárokem na cíl roku 2014 nebyla jednotka, její¾ prodej fyzickým osobám, které provádìjí finanèní èinnosti a pau¹ální zemìdìlci, nepøesahuje èástku 20 000 PLN roènì, povinen zaznamenávat prodej na èástkách rejstøíkù. Jak by se tato ustanovení zlep¹ila? Je nutná finanèní pokladna v gastronomických pokladnách?

Od roku 2015 pøestávají platit vý¹e uvedené pøedpisy pro ¾eny, které provozují malé bary, prostory s pøipravenými potravinami a kabinami "rychlého obèerstvení". Uèení o závazných právních pøedpisech se také nevztahuje na subjekty nabízející údr¾bu v stacionárních stravovacích zaøízeních. Jedná se také o ty, kteøí poskytují na¹e slu¾by sezónnì. Podobná situace se týká subjektù zabývajících se pøípravou potravin pro externí pøíjemce.V kontaktu s pravidly vlak v roce 2015, dnes v¹ichni daòoví poplatníci zabývající se gastronomickými slu¾bami jsou pøi prodeji naprosto povinni pou¾ívat pokladnu. Poslední kvalita nezále¾í na velikosti prostor, nebo tam je ú¾asná restaurace, nebo malý bar, a» u¾ to funguje sezónnì nebo po celý rok. Na místì dosud není dosa¾eno vý¹e efektu.Na pamìti, mìjte na pamìti skuteènost, ¾e zákonodárce pova¾oval èasu, zavedení tìchto svazkù v oddíle stravování. Proto je pokladna v domì stravování bylo potøeba uzavøít nejpozdìji do 1. bøezna 2015. Do posledního dne chtìla být v bezpeèí zafiskalizowana naprogramován, ochoten èíst a také hlá¹eny pøíslu¹nému finanènímu úøadu. & Nbsp; Checkout a mìl by mít na pamìti va¹eho & nbsp; software pro gastronomii, druhý sazby DPH pro ostatní skupiny. & Nbsp; & nbsp; Byl to absolutní dùvod mít slevu 90% na nákup pokladny.

V rámci poskytování cateringových slu¾eb, pokud do 31. prosince 2014 daòový poplatník nepøekroèil hranici obratu (20 000 PLN, musí nejpozdìji do 1. bøezna 2015 vstoupit do na¹í pokladny. Nicménì, kdy¾ daòový poplatník, který provozuje malou gastronomii, pøekroèil limit obratu, který mìl stáhnout z pokladny pøed 1. lednem 2015, av¹ak nikoliv v prosinci a¾ v listopadu, musel k 1. únoru 2015 vstoupit do fiskální èástky.Výlet si zaslou¾í také povinnost vlo¾it registraèní pokladny pro jídelní místa otevøené po 1. lednu 2015. Koneckoncù, v posledních oblastech by se pokladna mìla zadat do 2 mìsícù, a to od konce mìsíce, ve kterém byla provedena první cateringová slu¾ba.