Pokladna nevytiskne doklad

Ostrý fiskální lístek er-a285p by mìl být tvoøen ka¾dou ¾enou, která hovoøí o své vlastní finanèní èinnosti a její pøíjem pøekroèil hranici stanovenou ministerstvem financí. Pak je taková osoba povinna napsat ka¾dý prodaný výrobek pomocí pokladny. Toto malé elektronické zaøízení je primárnì urèeno k nákupnímu rejstøíku a èástkám danì (pøíjmù a DPH splatným z maloobchodního prodeje výrobkù. Fiskální pokladna je základem pro pøekrytí s daòovým úøadem.

Jaké peníze se rozhodnou?Existuje nìkolik typù pokladen na trhu, mezi nì¾ patøí i pokladní pokladny, pokladní pokladny, jednokomorové pokladny, systémové nebo specializované pokladny. Ka¾dá z nich zahrnuje pøímý význam a napøíklad specializované pokladny se nacházejí mimo jiné v lékárnách, taxi, autobusy nebo restauracích.

V této oblasti chceme zejména pøiblí¾it výhody pokladny POS. Zaènìme tím, ¾e vysvìtlíme, co je v hotovosti registra POS. POS pokladny nebo EPOS z elektronického prodejního místa English, co¾ znamená elektronický prodejní systém. Jsou v¾dy pokladny v souboru s fiskální tiskárnou. Velmi èasto se stává, ¾e je k dispozici pouze poèítaè vybavený: monitorem, klávesnicí, èteèkou èárových kódù, displejem pro kupujícího a ètenáøem smluv o pùjèce.

výhodyVýhodou pokladní hotovosti je pøedev¹ím to, ¾e jejich èást a typ lze volnì kombinovat ve vztahu k potøebám daného obchodu. Dal¹í výhodou je, ¾e fiskální tiskárna podléhá schválení a po¾adavek na opravu slu¾by. Zbytek pokladních prvkù POS mù¾e být nìkolikrát nahrazen a obsluhován první lep¹í slu¾bou. Uvedením výhod POS pokladny není mo¾né zmínit, ¾e software pro tento pokladní model je pravdìpodobnì volnì upraven a nucen k ukládání. Za zmínku stojí také to, ¾e tyto pokladny jsou vybaveny pevnými disky, které doká¾í dlouhodobì ukládat a zapamatovat si libovolný poèet uskuteènìných transakcí (informace o daném potvrzení lze nosit i po nìkolik let!. Na ka¾dém konci je tøeba uvést, ¾e pokladny jsou jasné a velmi dobré pou¾ívat.