Protipo arni hra 4

Po¾áry mohou zhasnout na nìkolika typech, ale v¹e závisí na rùzných faktorech. Patøí mezi nì výmìna hoølavého materiálu, jeho poèet a fragmentace a po¾ární vlastnosti. Místo má také èas, který uplynul od zaèátku ohnì. V jakých situacích bude fungovat chlazení vodou?

Parní hasicí proces je proces kalení vodou, který zahrnuje zøedìní hoølavých plynù ve spalovací zónì a omezení koncentrace kyslíku na hodnotu, pøi ní¾ není mo¾né spalování zastavit. Koncentrace kyslíku, pøi kterém je proces spalování zablokován, dosahuje pouze ve 35% koncentraci vodní páry ve smìsi plynù a par v spalovací zónì. Je také tøeba poznamenat, ¾e nejlep¹í výsledky ha¹ení jsou provádìny s pou¾itím nasycené páry pøi tlaku 6 a¾ 8 atmosfér.Po¾áry, které se vyskytují v uzavøených prostorech o objemu kolem 500 m3, nejèastìji vy¾adují hasení párou. Kde je ale nejèastìj¹í vodní pára pro boj s po¾áry? Bezpochyby je pìna bezkonkurenèní v su¹ièkách hoølavých materiálù a døevìných su¹ièkách. Vodní pára zaèíná být bezpeènìj¹í przepompowaniach po¾áry ropných produktù, k ochranì kotle vulkanizace, opravy kolon, nebo k ochranì lodí po¾árù. Hasicí pára se pou¾ívá k ha¹ení po¾árù kapalin, jejich¾ teplota je nejménì 60 ° C. Stojí za to vìdìt, ¾e tím, ¾e po¾ární ústrojí zhá¹í nebo ochrání pøi pou¾ití vodní páry, bude aktivnìj¹í, tím vy¹¹í je bod vzplanutí kapaliny. U plynových po¾árù je vodní pára také u¾iteèná, ale pouze v uzavøených prostorách s malou krychlovou kapacitou. Kromì toho se vodní pára pou¾ívá k ha¹ení po¾árù pevných pøedmìtù, jako jsou elektrické nebo poèítaèové nástroje.Stojí za zmínku, ¾e pára jako hasicí èinidlo pravdìpodobnì neexistuje v lehkých prostorech. Nejenom. Vodní pára by nemìla být úspì¹nì pou¾ívána, pokud jsou po¾adovány velké efekty chlazení. Kromì toho se páry nepou¾ívají v apartmánech, kde pravdìpodobnì spálí v¹echny.Pou¾ití vodní páry v¹ak nesmí zapomenout na bezpeènost. Vodní pára je médium, které mù¾e rychle spálit. Pøi ha¹ení vodních par také hrozí zaml¾ení povrchu a vlhkost vzduchu.