Prvni eekaci doba

Za hranicemi jiné zemì se kvalifikuje mnoho hostù z rùzných faktorù. Není to pro nì vhodné, ¾e nechtìjí být silnì ztoto¾òováni s na¹í národností, nebo nemají tu¹ení vrátit se do své zemì, jsou lidé, kteøí pøi pobytu v zahranièí plánují koupi nemovitosti, která bude pronajata. Lidé, kteøí pracují mimo Polskou republiku, mají mo¾nost po¾ádat o hypotéku v Polsku a poslední ne jen o obchodní pozemek v na¹em svìtì, ale také za jeho hranicemi. Je v¹ak zøejmé, ¾e vy¾adují mírnì odli¹né podmínky ne¾ ¾eny zamìstnané v Polsku.

http://domowy-okruszek.pl/czhealthymode/revitalum-mind-plus-lek-na-zlepseni-pameti-a-koncentrace/

Za prvé, nìkteré banky umo¾òují podat ¾ádost o hypotéku pouze osobám, které provádìjí platby vydìlané hotovosti na bankovní úèet polské banky. Jak víte, nìkdy je obtí¾né, proto¾e zahranièní spoleènosti provozují pøevody pouze na osobní úèty zøízené v místních bankách, nebo také v situaci ¹ekù. V takových pøípadech byste mìli po¾ádat o dal¹í dokumentaci svého silného pøíjmu. Kromì toho jsou vy¹¹í nároky na vlastní pøíspìvek prezentovány lidem, kteøí jsou v zahranièí v rámci skupin výjimek. Ano, pro osoby pracující mimo zemi, ale v¾dy v zemi Evropské unie, banka zvý¹í hodnotu vlastního pøíspìvku na 20% hodnoty nemovitosti (pro v¹echny osoby sedící v Polsku èiní hodnota pøíspìvku do zemì 2014 pouze 5% a pro ¾eny vykonávající v Americe - hodnota polského pøíspìvku bude 50%.

Samozøejmì, banky budou pravdìpodobnì potøebovat pøeklad dokumentù nezbytných k získání hypotéky, tj. Rodného listu, dokladu potvrzujícího, ¾e jste u soudu u vlastníka, oddacího listu. ®ádost o pøeklad hypoteèního úvìru si mù¾ete vy¾ádat u pøekladatelské agentury specializující se na pøeklady z oblasti fyzického a odborného. Nabídku kanceláøí najdete na webových stránkách, stejnì jako døíve, po kontaktování vybraného pøekladatele. Banky, které nevy¾adují pøedlo¾ení dokladù potøebných k inkasu úvìru na bydlení, jsou Nordea a Deutsche Bank.