Psychoterapeut olkusz

Pøíprava na vytvoøení povolání psychoterapeuta se otevírá v dobì absolvování studia v Polsku. Musíte dokonèit magisterský titul nebo lékaøské studium. Pak se pøipojte k úèasti na skupinì psychoterapie v Polsku. ©kola musí nav¹tìvovat individuální psychoterapeutické sdru¾ení registrované v Polsku.

©kola musí nabízet nejménì 590 hodin praktické práce. Hrát to, ¾e je vhodné po dobu 100 hodin dopøedu na¹ich zku¹eností v psychoterapii. U¾iteèné pøechod jsou oba 50 hodin a 360 hodin umístìní dohled. Kromì toho, aby byl psychoterapeut, ¾e je pøed psychoterapeutické praxe po dobu dvou let, musí být provádìna pod dohledem bìhem tréninkového období ètyø let.Po pøekroèení psychoterapeutické ¹koly by certifikaèní zkou¹ka mìla být vrácena sdru¾ení, do které skupina patøila.Osoby, které dává sám stará o to, aby se stala psychoterapeut v Polsku by mìl mít v¾dy s vìdomím, ¾e bez ohledu na konkrétní cestu, která si mohli vybrat, je dùle¾ité, aby mohl prosperující portfolio a volné ètyøi roky, které mù¾e dát charakter, aby bylo dosa¾eno pøíslu¹né certifikáty chystáte provést nezávislou praxi lékaøskou pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mìl znát psychopatologii, mìl by také vìdìt, na co se spoléhají rùzné terapeutické pøístupy, a také být obeznámen se zákonem upravujícím pravidla psychoterapie.Osvìdèení je vydáno jednorázovì, ale èas od èasu musí být prodlou¾eno a dal¹í uèení je u¾iteèné v tomto oboru. K roz¹íøení certifikátu je u¾iteèné vytvoøit dokumenty potvrzující, ¾e za posledních 5 let po obdr¾ení certifikátu nebo nového roz¹íøení certifikátu provedl specifické hodiny psychoterapie. Je tøeba také potvrdit, ¾e jsme byli pod dohledem na dobu 5 let. Mìl by také neustále chodit na ¹kolení a konference. Proto je to povolání, které vy¾aduje neustálé zamìøení názorù a soustøedìní.