Radiove spojeni

http://cz.healthymode.eu/zbytecne-kilogramy-prirozenych-zpusobu-jak-zhubnout/

Dodateèná je distribuce napájení a komunikace v¹ech øídících systémù z nejrozsáhlej¹ích dùvodù. Ostatní konektory nebudou schopny vyrovnat se s konektorem eXLink v tìch nejnebezpeènìj¹ích podmínkách. Co je tedy také konektor a proè je to velmi efektivní?

Konektor eXLink umo¾òuje flexibilní napájení a zároveò velmi u¾iteènou komunikaci v¹ech øídicích systémù, které jsou známé v ka¾dé místnosti, kde je dùle¾ité, aby byl konektor pou¾it. Ideální i v takových nepøíznivých výbu¹ných oblastech, jako jsou zóny 1, 2, 21 a 22. Existují dva typy tìchto konektorù - ètyøpólový a sedm a ¹estpólový.

Ètyøpólový a PE konektor eXLink je ¹iroký systém, který umo¾òuje sbìr a odpojení mnoha nových elektrických zaøízení. Má v¹echny mo¾né zásuvky a dobré konektory pro tzv. Nízkonapì»ové sbìrnicové signály. Za zmínku stojí, ¾e pøenos energie probíhá a¾ do 250V AC / 10 I pro plasty a poniklované mosazi, stejnì jako pro nerezovou ocel.

Rychlé konektory pro pøipojení mají mnoho mo¾ností pøipojení a odpojení. Neexistuje také povinnost vypnout zaøízení pracující v té dobì, co¾ znaènì zjednodu¹uje práci. Ka¾dý je vyroben ve standardu, který má úroveò ochrany IP66 / IP68. Spoje pracují perfektnì pøi teplotách od -55 ° C do + 70 ° C, tak¾e v extrémních podmínkách je obtí¾né a bohaté.Díky pouzdru z takových pøedmìtù, jako je nerezová ocel nebo poniklovaná mosaz, jsou velmi odolné vùèi jakémukoliv po¹kození. Mohou mít maximálnì 7 nebo 6 pólù nebo 4 póly a PE. Oni jsou dychtivì zaujatí do dolování, proto¾e produkt má specializované dùlní certifikáty EX a M2. Také nechtìjí být podávány pod napìtím.

Kombinace v¹ech systémù díky spojení exlink je nepochybnì velmi u¾iteèná a oblíbená a trvanlivá.