Registraeni pokladny leszno

Tlumoèníci obvykle pøekládají cizojazyèné výslovnosti do domácího jazyka a pouze nìkteøí z nich rozumìjí druhému jazyku dostateènì dobøe, aby byli schopni pøekládat z rodného jazyka. Nìkdy pøi vìt¹ích konferencích nebo obchodních jednáních se stává, ¾e pøekladatelé nepøedstavují v¹echny potøebné jazykové kombinace, napøíklad místo, kde nìmecký pøekladatel pøekládá nìmeckého mluvèího do angliètiny a pøekladatel anglického jazyka pak provádí pøeklad øeèi do jazyka srozumitelného pro ostatní úèastníky akce. Existuje tedy metoda bì¾nì oznaèovaná jako ¹tafeta, tj. Nepøímý pøeklad jiným cizím jazykem.

Pod názvem pivot se rozumí pøekladatel, který se úèastní diskutovaného postupu, který pøekládá zbývající pøekladatele do èlánku dostupného pro budoucí simultánní pøekladatele. Tito pøekladatelé mají právo na manévrování známé jako retour, a tedy na výuku rodného jazyka pro nový aktivní jazyk. Pokud je ménì pøita¾livý jazyk pasivní sám nebo jen dva pøekladatelé, pak pocházejí z diskutovaného jazyka do domácího aktivního jazyka, který pak pùsobí jako pivot pro ostatní tlumoèníky z jiných kabin. Díky nepøímé pøekladatelské technice jsou konference mo¾né s malým poètem jazykových kombinací a ¹etøí peníze.

Nevýhodou metody relé jsou zvý¹ené riziko chyby pøi tréninku pøí¹tího pøekladu a významný rozdíl v èase mezi projevem mluvèího a okam¾ikem, kdy klienti koneènì vyslechnou pøeklad. Odborníci z kanceláøí tlumoèníkù ve Stolici poznamenávají, ¾e mohou proto ¾ít velmi tvrdì, zejména kdy¾ mluvèí mluví nebo prezentuje nìco bìhem øeèi. Výsledkem je také neúmyslný komický efekt v pozici, kdy polovina divákù odmìòuje mluvèího potleskem, proto¾e ji¾ sly¹eli konec øeèi, zatímco druhá polovina publika dìlá pøesnì to, i kdy¾ jen se zpo¾dìním zpùsobeným pozdìj¹ím poslechem jednoduchého jazyka.