Slicer clatronic

Zelí patøí jedince nejoblíbenìj¹í zeleniny. Má øadu vlastností cenných a imunizujících tìlo, jako jsou: vitamíny èásti B, vitamín C, A, E, K. Stejnì jako vápník, draslík, hoøèík, kyselina listová. Proto stojí za to mít zaøízení na drcení zelí, které usnadní proces pøípravy jídel. Zelí øezaèka dává krátkou cestu k nakrájení zelí, která bude pou¾ita k výrobì rùzných druhù salátù a salátù, stejnì jako horké pokrmy.

Dr Farin ManDr Farin Man. účinné hubnutí pilulky

Kapustová øezaèka je nezbytná pøi pøípravì obrovského zelí pro okyselení. Oloupané a nakrájené zelí se vyrábí v dobré nádobì, napø. Sud. Její jednotlivé role jsou vrstveny nakrájenou mrkví, posypána solí a vavøínovými listy a novorozeninami. Nakrájené zelí, které je takto zaji¹tìno a zaji¹tìno z horní èásti, je fermentováno a okyseleno. Po okyselení je dùle¾itou pøísadou pro bigos, polévky zelí a saláty. Szatkownica funguje skvìle v kongregaèním stravování, v restauracích nebo jako malý domácí spotøebiè, kde ka¾dý den doufáme, ¾e nakrájíme správné mno¾ství kapusty pro rychlou spotøebu. Zelí je zelenina, která zachází s mnoha zdravotními potí¾emi. Poslední pøípad mù¾e být, ¾e zabraòuje anémii, zvy¹uje celkovou imunitu tìla, léèí onemocnìní kloubù, zabraòuje otokùm. A navíc poskytuje estetický vzhled vlasù, nehtù a kù¾e. Nedávný výzkum vedl k tomu, ¾e má zelí mo¾nost zabránit rozvoji rakoviny reprodukèních orgánù, a to i u ¾en, kdy a u mu¾ù. Zelný extrakt má zvlá¹tní vlastnosti, které nejen posilují tìlo, ale také zlep¹ují chu» k jídlu. Je v¹ak tøeba pøipustit, ¾e ne ka¾dý mù¾e tuto zeleninu jíst. ®eny, které bojují s onemocnìními, které nemohou tolerovat pikantní pokrmy, nemohou. & nbsp; Pro zdravou èást obyvatelstva mù¾e získaná zelná øezaèka motivovat k tomu, aby se zelí dostalo do domovského menu významnìj¹ího rozdílu. K tomu, ¾e existuje stejný úèinek nízké kalorické hodnoty.