Smirnice eu tpms

Smìrnice ATEX v na¹em právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Je vhodný pro pou¾ití v praxi na vzdálenosti, které jsou vystaveny nebezpeèí výbuchu. Dotèené výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale i na zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Hear Clear Pro

Pøi zkoumání ustanovení daného normativního aktu úroveò ochrany a hodnocení související s posledním z nich do znaèné míry závisí na úrovni ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, v nìm¾ bude daná nádoba vytvoøena.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí splòovat konkrétní výrobek pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Která zóna je v¹ak? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je velmi dùle¾itá pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení na lanì. Je to dva z nich. V rané tøídì se získávají zaøízení, která se pou¾ívají v podzemí dolù av oblastech, které mohou být vystaveny riziku výbuchu metanu. Druhá èást se týká zaøízení, která jsou odebírána v atypických místech a která mù¾e být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní po¾adavky na v¹echna zaøízení pracující v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhelného prachu. A více spoleèných po¾adavkù lze nalézt v harmonizovaných normách.

Je tøeba poznamenat, ¾e zaøízení podobná odeètu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìla být oznaèena znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno po znaèce, která by mìla být uvedena, viditelná, silná a jednoduchá.

Oznamující orgán zkoumá celý plán øízení nebo jedno zaøízení v plánu, aby se ujistil, ¾e odpovídá pou¾itelným ¹ablonám a oèekáváním smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.