Technicke poeklady katowice

Smìrnice atex je zákonem vydaným Evropskou unií, který pracuje na po¾adavcích, které musí výrobky vyrábìt, na stroje, které jsou pozdìji pou¾ívány v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Smìrnice atex proto zavazuje ka¾dého výrobce takového pøístroje, aby dosáhl pøíslu¹ného certifikátu, potvrzujícího shodu technické dokumentace a vzhledu nádoby s pøísnými bezpeènostními po¾adavky, které pøedchází výrobkùm.

Smìrnice definuje rùzná oznaèení v závislosti na typu zaøízení nebo systému jeho následného pou¾ití. Dùle¾itou situací je také stanovení vhodné klasifikace oblasti s nebezpeèím výbuchu. Posouzení provádí zvlá¹tní spoleènost, která má právo vydávat osvìdèení o shodì materiálù s atexem.

Smìrnice atex také specifikuje klasifikaci skupin vhodných zaøízení s ochranou proti výbuchu, která jsou odpovìdná za ochranu nábytku pøed výbuchem, a osob pøed ¹kodlivými zranìními, spolu s návrhem ztratit ¾ivot.

Mnoho spoleèností v Polsku má právo pøezkoumat a zkontrolovat materiál a poskytnout mu certifikát o spolupráci s radou atex. Ka¾dý, kdo bude muset koupit vybavení pro ochranu proti výbuchu nebo bude potøebný k pou¾ití v oblasti, která je v nebezpeèí výbuchu, se musí zamìøit pøedev¹ím na studium toho, zda má výrobek odpovídající certifikát spoleènì s atexem.

Pøedev¹ím ka¾dý, kdo vyrábí zaøízení urèené k tìmto úèelùm, musí takový certifikát poskytnout, proto¾e je spolu s radami nezbytnými k prodeji takových výrobkù. Díky uplatòování pøísných norem a správnému výbìru spoleèností, které budou moci získat pozdìj¹í stanovisko, zavedla smìrnice atex potøebu vìt¹í péèe o výrobek, která bude pozdìji pøijata v oblastech zvlá¹tì vystavených nehodám souvisejícím s mo¾nými ohnisky. To je zejména záruka, ¾e se zvý¹í bezpeènost v pracovním prostøedí, zatímco toto se zlep¹í. Vidíme tedy pouze dobrý vliv na rùst tìchto podnikù, jako¾ i nárùst samotných zamìstnancù, kteøí se spoleènì promítají do hmatatelných pøínosù.