Toida a vybuch uhelneho prachu

knee active plus

Výbuch je vyjádøen rychlým oddìlením velkých èástí energie. Tato událost se skládá z mnoha hrozeb. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlým zvý¹ením teploty a tlaku, vyzaøováním záøení (napø. Ve formì blesku nebo svìtelného pulsu jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (obvykle se jedná o akustickou hru nebo charakteristickou ránu výstøelu. Ne bezdùvodnì tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

Jaké povrchy jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìj¹í jsou povrchy, ve kterých mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra se rozumí speciální smìs hoølavých látek, které vznikají v situaci plynù, par nebo mlh, tj. Smìsí se vzduchem v atmosférických podmínkách, ve kterých jsou vystaveny pøíli¹ vysokým teplotám. Stojí za to vìdìt, ¾e v koulí mohou exploze zpùsobit pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejohro¾enìj¹í prostory jsou m.im. Chemické továrny, rafinérie, èerpací stanice, elektrárny, továrny na barvy, lakovny, èerpací stanice a vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, obilné mlýny nebo lodìnice. Zapálení na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ konce by byly obrovské. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by lidský ¾ivot.

Aby se zabránilo vý¹e uvedeným ¹kodám, nikdy nezanedbávejte preventivní opatøení, které je zárukou proti výbuchu. V mnoha zemích byly vytvoøeny speciální zákony, informace a normy, které sni¾ují riziko výbuchu a eliminují potenciální ¹kody. V prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìl být instalován systém, který zajistí bezpeènost pracovníkù, kteøí v nich pracují.