Uzemnini na nulu

Elektrostatické uzemnìní je velmi dùle¾itý detail v prùmyslu a dopravì hoølavých plynù jako nových látek, jako jsou kapaliny nebo prá¹ky. Pøi nahromadìní elektrostatického náboje v blízkosti hoølavých materiálù vznikají nebezpeèí.

Ka¾dým rokem se v celé Evropì vrací k více ne¾ 400 nehodám zpùsobeným tìmito jevy. Zapalování, po¾áry a dokonce výbuchy pøedstavují skuteèné nebezpeèí, které si uvìdomují v¹echny zdravé pracovníky a investory v prùmyslu.

http://d-nus.eu DietonusDietonus - Tøífázové hubnutí pro nejlep¹í výsledky!

Zde se nám mechanismy a metody elektrostatického uzemnìní poskytují se slu¾bou. Jejich zpracování v pamìti, se týká kombinace posti¾eného prvkù procesu s nízkým tøením, a¾ k zemi pomocí svorek. Na trhu je velká èást jejich typù - kle¹tì, ¹roubù, uspoøádaných v pouzdru kontejneru. Modernìj¹í systémy také umo¾òují monitorování uzemnìní v reálném èase. V vázán s novými zaøízeními nemù¾e vést k výdeji zbo¾í nebo na nìm budou pracovat v pøípadì výskytu problémù s vozovkou. Nìkteré metody fyzicky blokují mo¾nost uzavøení ventilu nebo infuzi, který je cenný v pøípadì poruchy nebo spolupracujících zaøízení pokou¹et se obejít zabezpeèení. Tento model øe¹ení se bì¾nì vyluèuje u ¾eleznièních a silnièních tankerù.

Obvyklým problémem s pou¾itím svorek na zaøízeních, které se vytváøejí s laky, barvami, rozpou¹tìdly nebo pryskyøicemi, je proces povrchové kontaminace, která je ¹patnì omezena na úplné omezení. To je elektrostatická uzemòovací izolaèní vrstva, která èásteènì nebo zcela znemo¾òuje její úèinnost. To není zpùsobeno pouze zaøízeními, ale také kontejnery a kontejnery umístìnými pro skladování vý¹e uvedených materiálù.