Vakuove nadoby

Aèkoli vakuové balení je nejèastìji pøisuzováno velkoplo¹ným obchodùm, cateringovým spoleènostem a restauracím, stále èastìji a individuální zákazníci hledají zaøízení, která jim umo¾ní prodlou¾it ¾ivotnost skladovaných potravin. V jejich potøebách jsou obsa¾eny speciální sáèky, vakuové nádoby a obalové nádobí, které umo¾òují balení men¹ích mno¾ství potravin.

Green Barley Plus

Domácí pøíslu¹enství pro vakuové balení potravin mù¾e pou¾ívat speciální vakuové skladovací vaky nebo pou¾ít vakuové nádoby z plastu. U kontejnerù se obvykle pou¾ívají speciální ruèní èerpadla, která nasávají zbyteèný vzduch z nádoby a pøesvìdèují o jejím hermetickém uzavøení. Podobný zpùsob pùsobení lze pou¾ít k uzavøení lahví se speciálními vakuovými zátkami. Oni obvykle dr¾í univerzální velikost, proto¾e to je dùle¾ité dát jim oba zavøít láhve vína, stejnì jako láhve s olejem nebo octem balsamico. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje trvanlivost obsahu - po vakuovém zpracování vína, které se má nosit i déle ne¾ 20 dnù. Pro srovnání, víno v otevøené láhvi lze skladovat ve vzdálenosti 2-3 dnù.

Pro vlastní potøebu mohou být také pøizpùsobená zaøízení, jako je multivac, které se pou¾ívají pro skladování potravin v profesionálních kapsách. Skladování potravin v pytlích zvy¹uje dobu skladování - v závislosti na typu materiálu a tam, kde bude ponecháno (pokojová teplota, lednice nebo mraznièka, se doba skladování prodlu¾uje a¾ ètyøikrát. Ve vakuovì uzavøených pytlích mù¾ete ukládat sypané produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, klobásy a maso. Vakuovì balené maso lze skladovat v mraznièce pøi relativnì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení pomocí sáèkù je skuteènost, ¾e nezabírají pøíli¹ mnoho místa.