Zavislost 21 stoleti

Varikosette

Závislost na pornografii je patologická (od hranice zneu¾ívání sexu a webového holismu spoèívající v hluboké podøízenosti ka¾dodenní rutiny k prohlí¾ení pornografických materiálù. Pro narkomany je sledování pornografického filmu dobrým zpùsobem, jak získat sexuální spokojenost, co¾ je dùvodem, proè klasický pohlavní styk ji¾ pro nìj není pøita¾livý. Není nic ¹patného s úspìchem, pokud je pornografický film pou¾íván bìhem masturbace nebo jako prvek pøedehry, co¾ zvy¹uje vzru¹ení obou partnerù. Jsme schopni budovat poruchu pouze tehdy, kdy¾ je plánován celý plán dne, aby bylo mo¾né získat uspokojení z chronického pozorování pornografických materiálù. Osoba, která si stì¾uje na závislost na pornografii, hraje s sledováním pornografie i v pracovní dobì nebo v tom, co by mìla vìnovat na my¹lení nebo jednání na jiných odpovìdnostech. Léèba je prezentována s vhodným terapeutickým øe¹ením, kdy¾ závislý zaène ztratit kontrolu nad polským osudem a patologický pohon zaène diktovat strategii ka¾dodenního ¾ivota.

Pøi sledování pornografie dìti mohou vyjádøit svùj zmatek na psychiku, je u dospìlých lidí (kteøí znají smluvního charakteru materiálu, je to prostì není takové nebezpeèí nehrozí. Ov¹em s tou podmínkou, ¾e je proto v souèasné dobì pornografie závislost, který je nekontrolovatelný zvyk, který zaèíná dominovat nad v¹echny ostatní prvky jsou spoleènosti. On sdílí pìt stadií závislosti na pornografii: objev, experimentování a hledání, necitlivost, eskalace a implementace. Léèba závislých skupin lidí zaèíná a¾ po dosa¾ení páté fáze, kdy (je¹tì vzru¹ující pasivní prohlí¾ení pornografického materiálu v souèasné dobì nepriná¹í ¾ádné uspokojení. Poté, co u¾ vyu¾ili ve¹kerý dostupný erotický potenciál internetu, zaèínají závislí hledat pøíle¾itosti k uplatnìní svých schopností, které mohou být nebezpeèné pro ostatní lidi. Nane¹tìstí je èasto jen zku¹eností nepøíjemných dùsledkù daného chování, ¾e je tøeba vylouèit sexuální závislost sexuálního návyku a poskytnout mu dùvod, proè se musí obrátit na sexologa za pomoc.