Zdravotni profylaxe kdo

ATEX je právní akt Evropské unie, který upravuje po¾adavky na dùvìru a zdravotní prevenci, které musí splòovat v¹echny výrobky urèené pro slu¾bu v potenciálnì výbu¹ných oblastech. Nejnovìj¹í informace po sjednocení prací, které jsou ji¾ standardy ATEX 2014/34 / EU, vstoupí v platnost 20. dubna 2016. Ka¾dý efekt bude muset mít následující znaèky:

1. oznaèení CE, 2. identifikaèní èíslo jednotky, která vydala osvìdèení, 3. symbol ochrany proti výbuchu, 4. skupina výbu¹nosti, 5. kategorie zaøízení, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotní tøída.Ka¾dý kurz chtìjí být stanovena tak, aby práce neohro¾uje. Vydávání osvìdèení autorizovanou osobou (. Napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp Gliwice je spojena s dal¹ími postupy: 1. ES pøezkou¹ení typu - má potvrdit, ¾e ¾ádost splòuje pøísné smìrnice, zaji¹tìní 2. výrobní kvalita - postup pro schválení systému jakosti umo¾ní CE výrobek CE a prohlá¹ení o shodì 3. ovìøením výrobku - zku¹enosti postup a testování ka¾dého materiálu vyrobeného v plánu navázat spolupráce s touto smìrnicí, zabezpeèování 4. kvalita výrobkù - postup pro stanovení pou¾ívá systém jakosti vèetnì výstupní kontrolu a zkou¹ení výrobkù, 5. spolupráci s pracovníkem - postup provádìt pøíslu¹né zkou¹ky ka¾dé kopie vyrobené výrobcem v plánu s cílem zajistit jeho soulad s èlovìkem, jak je popsáno v Evropském spoleèenství a po¾adavky normy v principu známým, 6. vnitøní kontroly prod ukcji - postup pro pøípravu technické dokumentace zaøízení, dokumenty, které mají být uchovávány po dobu 10 let po vyrobení posledního 7. pøenos technické dokumentace podniku oznámené na konci skladování, dokumentace by mìla mít obecný popis, design, výkresy, schémata, popisy, seznam norem, výsledky výzkum a výpoèty, prohlá¹ení o shodì, výroba 8.weryfikacja jednotka.