Zlata psychoterapie 71

V posledním bodì se pokusíme provést test: co je psychoterapie?

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 Inovativní způsob, jak se zbavit křivého halluxu bez operace

Jistì v¹ichni víme, ¾e psychoterapie je systémem, jeho¾ povinností je pøinést pomoc v du¹evním nebo fyzickém utrpení. Psychoterapie je slo¾itìj¹í proces, jeho¾ cvièením je zmìna zpùsobu, jakým si pacient myslí, a chování, které je pro pacienta stále záva¾né. Psycholog má odpovídající znalosti, které zajistí 100% porozumìní problému, s ním¾ se pacient potýká, a po porozumìní pacientovi bude schopen aplikovat vhodnou metodu léèby.

Psychoterapie je daleko komplikovaný proces. Aby se pacient vypoøádal s na¹ím problémem, musí se nejen na sebe realisticky zamìøit, ale stále musí vidìt své slabosti, hnìv, strach a averzi vùèi ostatním ¾enám. Tak¾e psychoterapie není jen mluvit s doktorem, který se ocitne pacienta na zádech a øíká, ¾e celá bude v místnosti. Psychoterapie je obrovský vztah, v nìm¾ psychoterapeut obdr¾í lep¹í pochopení na¹ich zájmù, stejnì jako zdroje jejího utrpení.

Èasto sly¹íme o tìchto ¾enách, ¾e psychoterapie je úzkost. Takový výzkumný proces se dìje ve skuteènosti, ¾e zamìstnanci dosud a¾ dosud vìdí velmi málo o psychoterapii. A proto je známo, ¾e pokud nemù¾eme nìco udìlat, to nás èiní ze stejného bezpeèného strachu.

Jak dlouho trvá psychoterapie? V psychoterapii neexistují ¾ádné pevné postupy, které by urèovaly, kolik psychoterapie se dìje. Ka¾dý pacient, který je nabídnut specialistovi, je nový problém, a proto vy¾aduje specifický pøístup. Dokonce i psychoterapeut na prvním setkání je velmi obtí¾né urèit, jak mù¾e léèba trvat, ale mù¾e být pøiblí¾ena mno¾stvím problémù, s nimi¾ pacient komunikuje s psychoterapeut.Proto je bezpeèné øíci, ¾e psychoterapie je o zmìnì zpùsobu my¹lení osoby, která je v terapii, kdy¾ také zpùsobuje, ¾e dítì je psychicky.