Zneei tini ovzdu i pudy

Souèasné momenty ve vzduchu, zneèi¹»ující látky, jako jsou prach, pevné èástice a cokoliv, mohou být pro plíce jedovaté, mohou vytvoøit alergické reakce pøi úspì¹ném prùchodu poko¾kou.

V síle prùmyslových procesù se zneèi¹»ující látky uvolòují do ovzdu¹í z hlediska prachu a pevných èástic. Mnoho nízkých profesionálních èástí a prachu ve vzduchu mù¾e být smrtelné pro zdraví, v pohybu, s ním¾ je musíme znièit døíve, ne¾ se dostanou do dýchacího systému.

Mezi dùle¾ité zdroje prachu patøí øezné procesy, brou¹ení a zlep¹ování a výroba jemného uhlí v potravináøském a farmaceutickém sektoru. O¹etøení tkanin, døevìných materiálù a slouèenin závisí také na uvolòování prachu a vláken, které mohou být pro plíce vyèerpávající a zpùsobují alergické reakce. Ka¾dý prùmysl, který je vystaven produkci ¹kodlivých prachù, vy¾aduje odsávání prachu nebo lapaèe prachu vyrobené spoleènì se smìrnicí EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy lapaèù prachu, odsávací ramena a øe¹ení pro èi¹tìní, sání a filtraci.

https://funga24.eu/cz/

V øadì nových pracovních míst se mù¾e vyskytnout výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra.

Proto¾e výbu¹ný prach, který pochází ze skupiny organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom se vyhnuli výbuchu prachu. Evropské spoleèenství zakotvilo existenci dvou smìrnic zabývajících se výbu¹nou atmosférou a hoølavým prachem, které se nazývají smìrnice ATEX.

Zavedení tìchto dvou smìrnic mìlo za následek zlep¹ení ochrany proti výbuchu - stalo se nutností rùzné technické a organizaèní práce. Zamìstnáváním nejlep¹ích terapeutù v prùmyslové zónì filtrace vzduchu vyvíjejí spoleènosti produkty, které splòují po¾adavky smìrnice ATEX, které splòují v¹echny bezpeènostní normy.

Poskytování souhlasu s druhým po¾adavkem státních nebo místních pøedpisù je odpovìdností místních obchodních organizací a spotøebitelù.