Zrcadlo s led osvitleni

Nouzové osvìtlení LED ve veøejnì prospì¹ných budovách chápané jako souèást systému po¾ární ochrany musí splòovat øadu po¾adavkù, jejich¾ obsah je rovnì¾ upraven pøedpisy, jako¾ i mno¾ství spojená s po¾ární ochranou a osvìtlením. Tato pravidla definují specifické parametry nástrojù a pøíslu¹enství a vysvìtlují tvrzení týkající se umístìní únikových znaèek, která by mìla být stanovena v øádnì pøipravené instalaci nouzového osvìtlení, bohu¾el i in¾enýøi provádìjí chyby v aktuálních zále¾itostech a mezi nejvíce opakovanými chybami pøi navrhování systému osvìtlení Nouzové LED lze vymìnit:

¾ádné výpoèty týkající se oèekávané intenzity nouzového osvìtlení na evakuaèní lince,zbyteèné pozvání odrá¾et koeficienty odrazu od stìn, podlahy nebo stropu,nedostateèné zohlednìní úèinnosti svítidel pøi èinnosti baterie, zejména úèinnosti svítidel s mìnièi,za tìmito nouzovými východy není instalováno nouzové osvìtlení, nýbr¾ ve zvlá¹tních prostorách a navíc s po¾árním a zdravotnickým vybavením odpovídající intenzity,umístìní svítidel s evakuaèními znaèkami do bytù neviditelných nebo zakrytých reklamními nebo konstrukèními prvky dané budovy,výbìr zaøízení, která nesplòují po¾adované hodnoty nebo nejsou vhodná pro pou¾ití v pøísných podmínkách (napø. ty, které nezobrazují parametry nabíjení nebo vybíjení baterií a pou¾ívají svítidla s invertory v teplotách pod pìti stavy ve tøídì Celsia,nedodr¾ení po¾adavku, ¾e výpadek proudu v subdodavateli by mìl aktivovat nouzové osvìtlení takovým zpùsobem, aby nevyvolával ¾ádné vybití baterie,bez pou¾ití dynamického nouzového osvìtlení LED v prostøedích, kde mù¾e být evakuace slo¾itìj¹í,nedostateèné zvá¾ení vyu¾ití konkrétního úèelu a evakuaèních podmínek pro plánovanou koncepci nouzového osvìtlení (napø. evakuace víceúrovòové nemocnice bude zcela pomalej¹í ne¾ evakuace jedné úrovnì zaøízení supermarketu.

Neschopnost upøesnit my¹lenku a pøizpùsobit systém nouzového osvìtlení pøíslu¹ným ustanovením, která vyu¾ívají fatální výrobky nejen pro dodavatele projektu, ale pøedev¹ím pro potenciální obìti v pøípadì skuteèné hrozby. Konec koncù, nouzové osvìtlení LED zprava slou¾í k usnadnìní evakuace a nuance nelze podceòovat, proto¾e mohou ovlivnit úèinnost záchranných operací. Systém evakuaèní trasy a styl dynamického evakuaèního osvìtlení umo¾òují flexibilní pøizpùsobení evakuaèních podmínek existující po¾ární situaci podél evakuaèní trasy (napø. Kouø na únikové cestì nebo po¾ár na schodi¹ti. Díky vysoce specifickým øe¹ením je mo¾né upravit podmínky evakuace a nouzového osvìtlení na zpùsob pou¾ití konkrétního objektu.